SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

thumb
Förbrukningsmaterial

När man ska titta på miljöbelastningen från förbrukningsmaterial bör man studera produktens hela livscykel från tillverkning genom användarfasen och till hur det senare hanteras som avfall. På så sätt ses helheten och det blir lättare att ställa relevanta miljökrav. Exempelvis är möjligheten till återvinning beroende av vilket material produkten är tillverkad av, vilket innebär att om vi vill minska miljöpåverkan i avfallsledet måste krav ställas på vilket material produkten ska vara tillverkad av.

I slutet av varje miljöbilaga under rubriken Information till upphandlaren finns vägledning till hur kraven ska användas. Denna text tas sedan bort innan miljöbilagan skickas ut.

Tänk också på att era egna verksamheter kan ha miljömål som ni bör ställa krav utifrån.

Klicka på dokumenten för att skapa en färsk miljöbilaga med relevanta krav! Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Originalet lagras elektroniskt

Kontakt: Anne Karlsson - Miljöstrateg | Tel: 08-123 144 70, mail: anne.karlsson@sll.se